logo ihar

Obszar tematyczny 1.

Zadanie 1.2 Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja, charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących.

Wykonawca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Współpraca:

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB w Puławach, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Poznańska Hodowla Roślin w Tulcach, Hodowla Roślin Strzelce, Małopolska Hodowla Roślin – Zakład Hodowlano-Produkcyjny w Palikijach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Cel zadania:

Zabezpieczenie przed utratą zasobów genowych roślin rolniczych i innych użytkowych (z wyłączeniem roślin ogrodniczych), ich dzikich krewniaków i roślin towarzyszących uprawom polowym poprzez ich zbiór, utrzymywanie w stanie żywym w warunkach ex situ, charakterystykę i ocenę dla obecnego i przyszłego wykorzystania w hodowli nowych odmian, prac badawczych i działalności szkoleniowej na rzecz wyżywienia i zrównoważonego rolnictwa oraz rozwoju terenów wiejskich.

Uzasadnienie zadania:

Zróżnicowanie gatunków roślin rolniczych uprawianych w Polsce oszacowane na podstawie danych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych dla roślin polowych wykazuje tendencję spadkową. Na przestrzeni ostatnich 15. lat liczba zarejestrowanych odmian roślin rolniczych zmniejszyła się o ok. 30%. Spadkową tendencję obserwuje się również w odniesieniu do zróżnicowania odmian miejscowych i starych uprawianych na własny użytek, na niewielką skalę lub o znaczeniu niszowym. Potwierdzają to dane pozyskiwane z corocznie prowadzonych przez pracowników banku genów IHAR-PIB wypraw kolekcyjnych na terenie kraju. Proces zmniejszania się różnorodności odmian jest szczególnie widoczny w odniesieniu do głównych roślin rolniczych takich jak na przykład zbóż, w przypadku których następuje szybka wymiana materiału siewnego. Niektóre rośliny uprawne takie jak seradela, wyka, lucerna, prymitywne gatunki pszenicy czy niektóre gatunki koniczyny straciły całkowicie swoje rolnicze znaczenie lub zostały zmarginalizowanie, a ich zasoby genowe najprawdopodobniej zostały utracone, o ile nie zostały zdeponowane w bankach genów.

Rośliny towarzyszące uprawom polowym, podobnie jak rośliny uprawne, podlegają procesowi erozji genetycznej – zmniejsza się ich liczebność i zróżnicowanie. Ich ograniczona obecność w uprawach polowych zwiększa różnorodność biologiczną i równowagę ekologiczną w ekosystemach rolniczych, nie skutkując jednocześnie obniżeniem plonu.

Zróżnicowanie oraz zmienność roślin na poziomie gatunkowym, odmianowym i wewnątrz-odmianowym i populacyjnym roślin użytkowych i ich dzikich krewniaków stanowi niezbędny materiał wyjściowy do genetycznego udoskonalenia roślin uprawnych oraz bezpośredniego wykorzystania do innych celów zgodnych z polityką państwa. Dlatego w perspektywie postępującego procesu utraty tej zmienności istnieje pilna potrzeba kontynuowania prowadzonych od początku lat 70 działań mających na celu zgromadzenie, ocenę wartości użytkowej oraz zachowanie w stanie żywym (w warunkachex situ) zasobów genetycznych roślin użytkowych i ich dzikich krewniaków. W szczególności dotyczy to krajowych, starych i miejscowych oraz wycofywanych z rejestru odmian oraz populacji gatunków uprawnych będących faktycznym lub potencjalnym źródłem poszukiwanych cennych cech genetycznych i użytkowych.

Zadanie wykonywane jest przez IHAR-PIB oraz jednostki współpracujące. Włączenie w realizację tego zadania jednostek spoza IHAR-PIB wynika z ich wiodącej w kraju roli w zachowaniu określonej grupy roślin, ich wieloletniego doświadczenia i posiadania zaplecza kadrowego i technicznego.

Wykorzystanie wyników w praktyce:

Zgromadzony, zachowany ex situ, opisany i oceniony pod względem cech użytkowych materiał genetyczny roślin będzie dostępny dla hodowli odmian, badań naukowych, celów szkoleniowych, edukacyjnych dla potrzeb programów rolno-środowiskowych i ochrony środowiska oraz innych gospodarczo ważnych celów (produkcja żywności funkcjonalnej, wykorzystanie właściwości prozdrowotnych, poszerzenie asortymentu roślin użytkowych).

 

Najnowsze wyniki

 • (2018) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

 • (2017) Wykaz referatów, plakatów, prezentacji i innych opracowań

 • Podsumowanie prowadzonych badań w 2016 roku (Rozliczenie merytoryczne i prezentacja)

 • (17-23.09.2016) XIII Lubelski Festiwal Nauki - zgłoszenia projektów

 • (13-16.06.2016) Konferencja w Korycicach "Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej strategii ochrony świata roślin 2020"

 • (2016) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

 • (2016-03-22) Szkolenie w Koprzywnicy

 • (2016-03-11) Szkolenie w Kaliszanach

 • (2016-03-10) Szkolenie w Sichowie Dużym

 • (2016-02-23) Szkolenie w Klimontowie

 • (2016-02-10) Szkolenie w Sandomierzu

 • (2016-01-29) Szkolenie w Ożarowie

 • (2016-01-28) Szkolenie w Wojciechowicach

 • Rozliczenie merytoryczne 2015 - Zadanie 1.2

 • (2015) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

Ostatnie publikacje

 • Piskorz J., Przewodowska A. 2018. Odmiany z Krajowego Rejestru w kolekcji polowej ziemniaka tetraploidalnego. Materiały konferencyjne z 51 Konferencji naukowo-szkoleniowej _Nasiennictwo i ochrona ziemniaka_ w Dźwirzynie

 • Michałowska D., Piskorz J. 2018. Kolorowe_ ziemniaki w banku in vitro w Boninie. Materiały konferencyjne z 51 Konferencji naukowo-szkoleniowej _Nasiennictwo i ochrona ziemniaka_ w Dźwirzynie, 6-8.06.2018r. 41-42

 • Michałowska D., Przewodowska A., Piskorz J.2018. Ochrona zasobów genowych ziemniaka zgromadzonych w banku genów in vitro. Ziemniak Polski 1, 7-11

 • Mańkowska G., Oleszak G., Baraniecki P. 2018. Fitokannabinoidy w wybranych odmianach konopi włóknistych. 17 Sejmik Zielarski - “Zioła i ich praktyczne zastosowanie”, w Trzebawiu k/ Stęszewa 15-16 czerwca 2018r. (streszczenie)

 • Depta A., Kursa K., Doroszewska T., Laskowska D., Trojak-Goluch A. 2018: Reaction of Nicotiana species and cultivars of tobacco to Tobacco mosaic virus and detection of the N gene that confers hypersensitive resistance. Czech J. Genet. Plant Breed. Doi.org/10.17221/81/2017-CJGPB.

 • Kramek A., Kociuba W., Gawroński J. 2018. Wartość nowych odmian pszenżyta ozimego w porównaniu do regenerowanych materiałów korekcyjnych. Karpacz 2018

 • Silska G., Bocianowski J., Wpływ terminu siewu i terminu zbioru na cechy ilościowe lnu oleistego Linum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert. XXXIV konferencji Rośliny Oleiste pt."Postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów", Poznań 10-11.04.2018. Materiały konferencyjne ukazały się na stronach: 72-73

 • Silska G. 2018. Nasiona lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.) jako żywność funkcjonalna w prewencji chorób mózgu. Materiały konferencyjne V konferencji pt. "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna", Krosno, 10-11 maja 2018 r, na str.: 114-115.

 • Kosakowska O., Czupa W. Morphological and chemical variability of common oregano (Origanum vulgare L. subsp. vulgare) occurring in eastern Poland. Herba Pol 2018; 64(1): 11-21

 • Piskorz J., Przewodowska A. 2017. Kolekcja polowa ziemniaka tetraploidalnego - poster

 • Piskorz J., Przewodowska A., Michałowska D. 2017 "Kolekcja polowa ziemniaka tetraploidalnego w roku 2017" Ziemniak Polski 2017 nr 4, 11-14

 • Michałowska D., Piskorz J., Przewodowska A. 2017 "Projekt "Smak Wisły. Cztery pory roku" - z ziemniakiem w roli głównej" Ziemniak Polski 2017 nr 4,44-47

 • Michałowska D., Przewodowska A. 2017 "Blogersko-dziennikarskie spotkanie z ziemniakiem w roli głównej" Ziemniak Polski 2017 nr 1, 43-45

 • Piskorz J. Przewodowska A. Zróżnicowanie cech odmian wczesnych w kolekci polowej ziemniaka tetraploidalnego - Poster

 • Stypczyńska Z., Dziamski A., Schmidt J. 2017. Wpływ zagęszczenia gleby na dynamikę wzrostu mieszanek traw gazonowych. Acta Agrophysica 24, 1: 135-147. ISSN 1234-4125

 • Leśniowska-Nowak J., Zapalska M., Kociuba W., Segit Z., Doliński R., Kawęcka M., Maga K., Mrozek M., Barchacka K. 2017. Identyfikacja genotypów pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) o zwiększonej tolerancyjności na stres oksydacyjny. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017: 97. (Abstrakt posteru).

 • Klimont K., Osińska A., Gryziak G., Kołtowski Z. 2017. Badanie przydatności wybranych gatunków roślin miododajnych do rekultywacji terenów po eksploatacji siarki metodą podziemnego wytopu. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017: 104-105. (Abstrakt posteru).

 • Michałowska D. 2017. Zasoby genowe ziemniaka i ich wykorzystanie w hodowli. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017: 89. (Abstrakt referatu).

 • Czubacka A., Depta A. 2017. Wpływ obcej cytoplazmy na odporność tytoniu na wirusa Y ziemniaka. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017: 71. (Abstrakt posteru).

 • Olszak-Przybyś H., Skomra U., Korbecka-Glinka G. 2017. Zróżnicowanie genetyczne dzikiego chmielu w Polsce. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017: 69. (Abstrakt posteru).

 • Skomra U. 2017. Zróżnicowanie obiektów w kolekcji rodzaju Humulus utrzymywanej w IUNG-PIB w Puławach. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017: 68. (Abstrakt posteru).

 • Piskorz J., Przewodowska A. 2017. Zróżnicowanie cech odmian wczesnych w kolekcji polowej ziemniaka tetraploidalnego. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017: 67. (Abstrakt posteru).

 • Żurek M., Lubas T., Warzecha R. 2017. Ocena zmienności fenotypowej obiektów kukurydzy w kolekcji KCRZG. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017: 62. (Abstrakt posteru).

 • Kociuba W., Kramek A. 2017. Charakterystyka materiałów kolekcyjnych pszenżyta ozimego zgromadzonych w latach 2000-2016. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017: 55. (Abstrakt posteru).

 • Pióro-Jabrucka E., Bączek K., Kosakowska O., Szymborska-Sandhu I., Węglarz Z. 2017. Zmienność rozwojowa i chemiczna pierwiosnki lekarskiej (Primula Eris L.) występującej we wschodniej Polsce. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017: 48. (Abstrakt referatu).

 • Dobiesz M., Piotrowicz-Cieślak A., Adomas B. 2017. Charakterystyka białek w nasionach łubinu białego (Lupinus albus L.) przechowywanych w różnych temperaturach przez 29 lat. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017: 42. (Abstrakt posteru).

 • Kużdowicz K. 2017. Charakterystyka kolekcji form uprawnych i gatunków dzikich buraka pod względem pochodzenia. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017: 31. (Abstrakt posteru).

 • Mańkowska G., Oleszek G., Wróbel T. 2017. Gromadzenie zasobów genowych konopi siewnych Cannabis sativa L. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017: 30. (Abstrakt posteru)

 • Płonkowski B., Czembor J. H. 2017. Kolekcja Owsa w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017: 29. (Abstrakt posteru).

 • Święcicki W., Barzyk P. 2017. Krajowa Kolekcja Rodzaju Lupinus sp., Pisum sp., Ornithopus sp. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017: 21-22. (Abstrakt referatu).

 • Czembor J. H., Gryziak G., Zaczyński M., Ryjak M., Piechota U. 2017. Gromadzenie i zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli” w Kazimierzu Dolnym, 6-8 września 2017: 13-15. (Abstrakt referatu)

 • Kosakowska O., Pióro-Jabrucka O., Bączek k., Obiedzinski M., Węglarz Z. 2017. Intraspecific variability of sweet basil (Ocimum basilicum L.) in special respect to essential oil content and composition. Natural Volatiles and Essential Oils 4(3): 83.

 • Klimont K., Osińska A., Gryziak G., Kołtowski Z., Majtkowski W., Suchecki Sz. 2017. Możliwość wykorzystania wierzby (Salix sp.) do rekultywacji bezglebowych gruntów wapna poflotacyjnego pokrywającego powierzchnię po eksploatacji siarki metodą podziemnego wytopu. Biul. IHAR 281; 91-103.

 • Silska G., 2017, „Charakterystyka kolekcji lnu pod względem pochodzenia Materiały Konferencji Naukowej „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”, Zakopane 30.01 – 03.02.2017: 217.

 • Majtkowski W., Schmidt J., Tomaszewski B. 2017. Opracowanie dotyczące chronionych i zagrożonych wyginięciem roślin będących w zasobach Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy

 • Stypczyńska Z., Dziamski A., Schmidt J. 2017. Wpływ zagęszczenia gleby na dynamikę wzrostu mieszanek traw gazonowych. Acta Agrophysica 24, 1: 135-147. ISSN 1234-4125.

 • Stypczyńska Z., Dziamski A., Jaworska H., Majtkowski W. 2017. Content of selected macroelements in the aerial and underground biomass of plants from old stands of the genus Miscanthus. J. Elem., 22(1): 115-125. ISSN 1644-2296.

 • Niemczyk M., Niedzielski M., Podyma W. 2017. „Ex situ plant conservation” Practical activities handbook – skrypt dla studentów.

 • Michałowska D., Przewodowska A. 2017. Blogersko-dziennikarskie spotkanie z ziemniakiem w roli głównej. Ziemniak Polski 1, 43-45.

 • Kroc M., Rybiński W., Wilczura P., Kamel K., Kaczmarek Z., Barzyk P., Święcicki W. 2017. Quantitative and qualitative analysis of alkaloids composition in the seeds of a white lupin (Lupinus albus L.) collection. Genetic Resources Crop Evolution. 64:1853-1860.

 • Dobiesz M., Piotrowicz-Cieślak A.I. 2017. Proteins in relations to vigor and viability of white lupin (Lupinus albus L.) seed stored for 26 years. Frontiers in Plant Science, 8, art. No. 1392.

 • Silska G. "Opis dwunastu dawnych odmian lnu wyhodowanych w Polsce" - Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2017(3): 111-122.

 • Mańkowska G., Oleszak G., 2017. Zawartość kannabinoidów w wybranych odmianach konopi siewnych Cannabis sativa L. zgromadzonych w Banku Genów Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Biuletyn informacyjny polskiej izby lnu i konopii nr 29. ISSN 1731-4828, 25-28

 • Silska G. 2017. Gatunek len zwyczajny (Linum usitatissimum L) w prewencji chorób nowotworowych. IV konferencja "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna naturalna w onkologii", Krosno, 11-12.05.2017r., materiały konferencyjne: 13.

 • Silska G. 2017. Promocja lnu zasobnego w związki bioaktywne chroniące zdrowie (Linum L.). Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny, 6-8 wrzesień 2017r.: 79.

 • Silska G., Mańkowska G. 2017. Udostępnianie zasobów genetycznych rodzaju Linum oraz rodzaju Cannabis. VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego pt. „ Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”. Rzeszów, 11-13.09. 2017r.: 62.

 • Silska G. 2017. Gromadzenie i zachowanie w Polsce zasobów genetycznych Linum usitatissimum L. szansą na powrót do uprawy lnu zwyczajnego. VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego pt. „ Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”. Rzeszów, 11-13.09. 2017r.: 61.

 • Mańkowska G., Silska G. 2017. Różnorodność obiektów konopi siewnych Cannabis sativa L. w polskiej kolekcji. VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego pt. „ Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce”. Rzeszów, 11-13.09. 2017r.: 107.

 • Trojak-Goluch A. 2017. Wykorzystanie gatunków z rodzaju Nicotiana w najnowszej, krajowej hodowli odpornościowej tytoniu. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017. Streszczenie plakatu.

 • Szymborska-Sandhu I., Pióro-Jabrucka E., Bączek K., Węglarz Z. 2017. Charakterystyka populacji miodownika melisowatego (Melittis melissophyllum L.) pochodzącego z rejonu wschodniej Polski. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017. Streszczenie plakatu.

 • Depta A., Korbecka-Glinka G., Doroszewska T. 2017. Odporność typu va na wirus Y ziemniaka (PVY) w obrębie odmian uprawnych Nicotiana tabacum. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017. (Streszczenie prezentacji)

 • Ukalska J., Kociuba W., Ukalski K. 2017. Metody statystyczne do grupowania obiektów kolekcyjnych na przykładzie kolekcji pszenżyta ozimego. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017. (Stresczenie prezentacji)

 • Czembor J. H., Pietrusińska A., Piechota U., Smolińska K. 2017. Charakterystyka zmienności odmian miejscowych jęczmienia pod względem odporności na choroby. Plakat. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017.

 • Pelc M. 2017. Wartość użytkowa dostępnych na krajowym rynku mieszanek trawnikowych dedykowanych na gleby lekkie, suche. Streszczenie plakatu. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017.

 • Barzyk P., Święcicki W. 2017. Ocena odporności na antraknozę (Colletotrichum lupini) wybranych kombinacji krzyżówkowych łubinu żółtego. Streszczenie plakatu. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017.

 • Forycka A., Adamczak A., Buchwald W. 2017. Charakterystyka morfologiczna arcydzięgla litwora (Angelica archangelica L.). Streszczenie plakatu. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017.

 • Smolarska A., Noceń J., Smolińska K., Czembor J.H. 2017. Przydatność technologii Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS) w kolekcjach Banku Genów. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017: 50. (Abstrakt referatu).

 • Rybiński W. 2017. Lędźwian siewny w krajowych zbiorach kolekcyjnych jako perspektywiczna roślina strączkowa. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017. (Streszczenie Prezentacji)

 • Tomaszewski B. 2017. Gromadzenie gatunków łąkowo-pastwiskowych w Ogrodzie Botanicznym KCRZG IHAR-PIB w Bydgoszczy. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017. (Streszczenie prezentacji)

 • Schmidt J. 2017. Charakterystyka zmienności wybranych obiektów koniczyny białej zgromadzonych w długoterminowej przechowalni Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017. (Streszczenie prezentacji)

 • Majtkowski W. 2017. Waloryzacja roślin drzewiastych krótkiej rotacji w kolekcji roślin energetycznych w Ogrodzie Botanicznym KCRZG IHAR-PIB w Bydgoszczy. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017. (Streszczenie prezentacji)

 • Czembor J.H., Pietrusińska A., Piechota U., Smolińska K. 2017. Wykorzystanie w hodowli jęczmienia źródeł odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę karłową. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017. (Streszczenie prezentacji)

 • Dostatny Denise F., Podyma W., Hodun G. 2017. Znaczenie ekspedycji w gromadzeniu zasobów genowych. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017. (Streszczenie prezentacjj)

 • Ukalska J., Wieremczuk M., Kociuba W. 2017. Zmienność cech plonotwórczych i jakościowych genotypów pszenicy twardej zróżnicowanych pod względem pochodzenia geograficznego. XI Międzynarodowe Sympozjum „Genetyka Ilościowa Roślin Uprawnych”, 6-9.06.2017, Świeradów Zdrój, 46-48.

 • Piskorz J., Przewodowska A. 2017. Kolekcja polowa ziemniaka tetraploidalnego [W:] Nasiennictwo i ochrona Ziemniaka, 50 Konferencja naukowo-szkoleniowa. Dźwirzyno, 7-9 czerwca 2017 r. Materiały: 67-68.

 • Rybiński W., Bańda M., Bocianowski J., Börner A., Starzycka E., Starzycki M. 2017. Ocena cech plonotwórczych oraz składu chemicznego nasion u wybranych obiektów kolekcyjnych ciecierzycy (Cicer arietinum L.). XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych”, Zakopane, 30.01 – 3.02. 2017 Streszczenia Referatów i Posterów, str. 245.

 • Olszak-Przybyś H., Skomra U., Korbecka-Glinka G. 2017. Struktura genetyczna kolekcji odmian chmielu: polskie odmiany na tle zagranicznych. Materiały Konferencji Naukowej „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”, Zakopane 30.01 – 03.02.2017: 102-103.

 • Michałowska D., Sekrecka D. 2017. Kolekcja podstawowa w Banku Genów ziemniaka in vitro – gromadzenie, utrzymywanie i wykorzystanie, materiały konferencyjne z konferencji naukowo-szkoleniowej „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka” –Dźwirzyno 7-9. 06.2017r. 41-42

 • Mańkowska G., Oleszak G., Szalata M., Luwańska A. 2017. Wpływ długości okresu wegetacji na cechy użytkowe konopi siewnych Cannabis sativa L. XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych - Zakopane, 30.01 - 3.02.2017 - streszczenie posteru materiały konferencyjne: 285.

 • Kużdowicz K., Skibowska B. 2017. Długoterminowe przechowywanie nasion, jako metoda ochrony dawnych odmian i materiałów hodowlanych buraka. Streszczenia z konferencji naukowej: Nauka dla Hodowli Roślin Uprawnych. Zakopane 30.01-03.02.2017. Warszawa, str. 280.

 • Klimont K., Osińska A., Gryziak G., Kołtowski Z. 2017. Możliwość wykorzystania wierzby (Salix sp.) do rekultywacji bezglebowych gruntów wapna poflotacyjnego pokrywającego powierzchnię po eksploatacji siarki metodą podziemnego wytopu. Streszczenia Referatów i Posterów. XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych. Zakopane 30.01-0302.2017r.; 275.

 • Czubacka A., Depta A. 2017.Wpływ obcej cytoplazmy na morfologię tytoniu i odporność na wirusa Y ziemniaka. XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Nauka dla Hodowli i Nasiennictw Roślin Uprawnych. Zakopane, 30.01-03.02 2017: 231.

 • Majtkowski W., Tomaszewski B. 2017. Genetic resources of minor grass species collected in the National Centre for Plant Genetic Resources in Radzików, Poland. Book of abstracts. EUCARPIA Genetic Resources conference: Crop diversification in a changing world – Mobilizing the green gold of plant genetic resources. Montpellier, France, 8-11 May. (poster).

 • Płonkowski B., Czembor J. H. 2017. The oat collection in Polish National Centre for Plant Genetic Resources. Book of abstracts. EUCARPIA Genetic Resources conference: Crop diversification in a changing world – Mobilizing the green gold of plant genetic resources. Montpellier, France, 8-11 May. (Poster 1.60) p.108.

 • Czembor J. H., Boczkowska M. 2017. Molecular methods for identification of Avena species in collection of National Centre for Plant Genetic Resources, Radzików, Poland. Book of abstracts. EUCARPIA Genetic Resources conference: Crop diversification in a changing world – Mobilizing the green gold of plant genetic resources. Montpellier, France, 8-11 May. (Poster 1.40) p.88.

 • Dobiesz M., Piotrowicz-Cieślak, A.I., Michalczyk D. 2017. Physiological and biochemical parameters of lupin seeds subjected to 29 years storage. Crop Sci. 57, 1-11. doi: 419 10.2135/cropsci2016.08.0663.

 • Czembor J.H., Łapiński B., Pietrusińska A., Piechota U. Zastosowanie nowych technologii genotypowania w nowoczesnej hodowli i w bankach genów. XIII Ogólnopolska konferencja naukowa "Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych", Zakopane 2017

Aktualności

 • konferencj2

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 • promocja banku genóew in vitro ziemniaka

  Dnia 25.06.2018 roku bank genów ziemniaka in vitro w Boninie odwiedziła grupa pracowników PIORiN z całego kraju, byli to uczestnicy szkolenia nt. nasiennictwa ziemniaka (15 osób).

  czytaj więcej
 • 17 Sejmik Zielarski - “Zioła i ich praktyczne zastosowanie”, w Trzebawiu k/ Stęszewa 15-16 czerwca 2018r.

  W dniach 15-16 czerwca odbył się 17 Sejmik Zielarski - “Zioła i ich praktyczne zastosowanie”, w  Trzebawiu k/ Stęszewa, w którym uczestniczyła Grażyna Mańkowska – kurator kolekcji konopi.

  czytaj więcej
 • Wizyta uczniów z I LO w Wołominie w IHAR-PIB

  W dniu 23.05.2018 Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w ramach wizyty gościło uczniów I LO z Wołomina.

  czytaj więcej