logo ihar

Obszar tematyczny 1.

Zadanie 1.1 Koordynacja działań związanych z ochroną i udostępnianiem zasobów genetycznych roślin użytkowych.

Wykonawca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Cel zadania:

Zapewnienie spójności podejmowanych działań z celami Programu oraz ich racjonalizacja, kontrola ich efektywności i poprawności.

Uzasadnienie zadania:

Obszar tematyczny 1 przewidziany w Programie na lata 2015 – 2020 realizowany jest przez dwóch głównych Wykonawców IHAR-PIB w Radzikowie oraz IO w Skierniewicach oraz szereg instytucji współpracujących. Każda z tych jednostek jest zaangażowana w ochronę zasobów genowych od szeregu lat, posiada zaplecze techniczne oraz kadrowe dysponujące najlepszą wiedzą i doświadczeniem w ochronie zasobów genowych danego gatunku lub grupy roślin. Koordynacja pracy wszystkich jednostek zaangażowanych w realizację Programu ma zapewniać wdrażanie postanowień i zaleceń wynikających z umów międzynarodowych oraz uzgodnień i wytycznych przyjętych przez Europejski Program Kooperacyjny Zasobów Genetycznych Roślin (ECPGR). Wiedza, pozyskana w trakcie spotkań międzynarodowych i krajowych dotyczących ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej w rolnictwie, musi być przekazywana pozostałym jednostkom zaangażowanym w realizację zadań obszaru 1. Koordynacja niezbędna jest do sprawnej realizacji zadań obszaru tematycznego oraz prowadzenia sprawozdawczości dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Koordynacja zadań obszaru 1 obejmuje realizację wszystkich zadań i dotyczy także instytucji współpracujących przy ich realizacji. W ramach realizacji zadań 1.2, 1.3, zbliżonym zakresie prac współpraca prowadzona jest z następującymi instytucjami:

 1. Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach,
 2. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Bioróżnorodności Biologicznej w Powsinie,
 3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 4. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 5. Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły w Grucznie,
 6. COBORU SDOO w Karżniczce – Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lisewie,
 7. „Spójnia” Sp. z o.o. Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze,
 8. „PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o,
 9. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Tulcach,
 10. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,
 11. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach,
 12. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 13. Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu,
 14. Małopolska Hodowla Roślin – HBP Sp. z o.o. w Krakowie,
 15. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 16. Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.

Łącznie na lata 2015-2020 dla instytucji współpracujących planowana kwota na realizacje zadania wynosi 12 188 544 zł.

Prace obejmują:

 • Gromadzenie i utrzymywanie zasobów genetycznych określonych kolekcji roślin zgodnie ze specyfika instytucji regeneracja i rozmnażanie nasion i materiałów wegetatywnych obiektów kolekcyjnych,
 • regeneracja i rozmnażanie nasion i materiałów wegetatywnych obiektów kolekcyjnych,
 • Opisy i obserwacje obiektów kolekcyjnych,
 • Niezbędne zabiegi uprawowe, pielęgnacyjne w kolekcjach,
 • Prowadzenie dokumentacji powierzonych zasobów genetycznych,
 • Opracowanie oraz przekazywanie danych paszportowych i waloryzacyjnych dotyczących obiektów z kolekcji do centralnej bazy danych EGISET i współpraca z Krajowym Centrum roślinnych zasobów genowych IHAR-PIB,
 • Udostępnianie zasobów genowych i informacji zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami, procedurami i umowami.

W realizacji zadania. 1.6 i 1.7 uczestniczą instytucje gospodarcze, stowarzyszenia, towarzystwa, organizacje pozarządowe, szkoły różnego stopnia, wyższe uczelnie, samorządy lokalne, gospodarstwa ogrodnicze, rolnicze i inni.

Łącznie na lata 2015-2020 dla instytucji współpracujących na podstawie corocznie zawieranych umów z Instytutem Hodowli Aklimatyzacji Roślin – PIB i Instytutem Ogrodnictwa przewiduje się kwotę około 840 000 zł..

Zakres merytoryczny prac przewidzianych dla instytucji współpracujących obejmuje współpracę w przygotowaniu materiału rozmnożeniowego, prowadzenie działań szkoleniowych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących wartości, zachowania, znaczenia i wykorzystania zasobów genowych roślin rolniczych i prowadzenie działań promocyjnych dotyczących wartości i możliwości wykorzystania zasobów genowych roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych, ozdobnych i miododajnych (warsztaty, wykłady, szkolenia, broszury, poletka demonstracyjne, dni otwarte i inne działania w tym zakresie).

Wykorzystanie wyników w praktyce:

Realizacja Programu Ochrony Zasobów Genetycznych Roślin Użytkowych obejmująca szereg, o różnym charakterze działań, wymaga zaangażowania wielu specjalistów z rożnych jednostek badawczych. Ich działania muszą być koordynowane dla zapewnienia spójności Programu, sprawnej realizacji jego celów i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz krajowych. Koordynacja ma również na celu zwiększenie efektywności podejmowanych przedsięwzięć, a także ma usprawnić przygotowanie niezbędnych informacji do tworzenia mechanizmów i narzędzi do kontroli oraz przeciwdziałania występującym zagrożeniom w ekosystemach rolniczych i naturalnych


Zbiorczy plan szkoleń i działań edukacyjnych - IHAR-PIB, 2017 >> Pobierz <<
Zbiorczy plan szkoleń i działań edukacyjnych - IO, 2017 >> Pobierz <<
Zbiorczy plan ekspedycji i wyjazdów terenowych IHAR-PIB, 2017 >> Pobierz <<

 

Najnowsze wyniki

 • (2017) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

 • Podsumowanie prowadzonych badań w 2016 roku (rozliczenie mertyoryczne i prezentacja)

 • (13-16.06.2016) Konferencja w Korycicach "Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej strategii ochrony świata roślin 2020"

 • (24.05.2016 r.) Spotkanie koordynacyjne dla wykonawców zadań Obszaru 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych

 • Harmonogram ekspedycji terenowych w 2016 roku

 • Rozliczenie merytoryczne 2015 - Zadanie 1.1

 • Podsumowanie prowadzonych badań w 2015 roku

 • (2015) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

Ostatnie publikacje

 • Czembor J. H., Gryziak G., Zaczyński M., Ryjak M., Piechota U. 2017. Gromadzenie i zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce. Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, Kazimierz Dolny 6-8 wrzesień 2017. (Streszczenie prezentacji)

 • Czembor J. H. Plant Genetic Resources in Poland. 2017. Warsztaty “Reintroducing Old Varieties and Enabling Crop Biodiversity on the Market. Skierniewice

 • Czembor J.H., Fu Dostatny D., Gryziak G., Zaczyński M.,, 2017. "Zasoby genetyczne roślin i ich wykorzystanie w hodowli i badaniach naukowych" Zakopane. Nauka dla Hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych.

 • Czembor J.H., Łapiński B., Pietrusińska A., Piechota U., 2017. Zastosowanie nowych technologii genotypowania w nowoczesnej hodowli i bankach genów" Zakopane. Nauka dla Hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych.

Aktualności

 • DSC 0073 Large2

  Seminaria zdawczo-odbiorcze w IHAR-PIB w Obszarze 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych

 • 28.08.2017 – 01.09.2017 Czechy, Praga Warsztaty GRIN-Global Workshop 2017 for European genebanks

  Celem spotkania było zapoznanie się z system dokumentacji GRIN-Global

  czytaj więcej
 • Proponowany obrazek wyrozniajacy

  Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, 6-8 wrzesień 2017r.

 • Spotkania koordynacyjne 13

  Spotkania koordynacyjne z wykonawcami zadań Obszaru tematycznego I