logo ihar

Obszar tematyczny 4.

Zadanie 4.3 Oszacowanie możliwości koegzystencji upraw różnych typów odmian rzepaku ozimego w warunkach agroklimatycznych Polski.

Wykonawca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Cel zadania:

Celem zadania jest opracowanie metod uprawy różnych typów odmian (odmiany o różnych cechach jakościowych nasion) w warunkach produkcyjnych dla zapewnienia produkcji surowca do przerobu o odpowiedniej, zamawianej jakości.

Uzasadnienie zadania:

Podstawą do zaproponowania tego typu badań są dotychczas otrzymane wyniki w ramach badań nad koegzystencją w projekcie UE 6PR SIGMEA oraz w projekcie badawczym PBZ-MNiSW-06/1/2007„Środowiskowe i ekonomiczne aspekty dopuszczania uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych w Polsce.”Dotąd w Polsce takich badań nie prowadzono, a biorąc pod uwagę, że rzepak jest rośliną w przewadze obcopylną oraz charakteryzuje się zdolnością do przeżywania nasion w glebie przez wiele lat, jak również uprawiane mogą być odmiany o różnych cechach, opracowanie metod uprawy w warunkach koegzystencji jest konieczne. We wszystkich krajach UE będących producentami rzepaku takie badania są prowadzone przy zaangażowaniu dużych sił i środków finansowych. Wyniki proponowanych badań wejdą na stałe do kanonów uprawy rzepaku w warunkach koegzystencji różnych typów odmian. Jakością surowca do przerobu, a zarazem efektem finansowym zainteresowani są przede wszystkim rolnicy i zakłady przemysłu tłuszczowego.

Wykorzystanie wyników w praktyce:

Badania pozwolą na określenie zagrożeń czystości produkcji surowca dla przemysłu olejarskiego wynikających z przepływu genów poprzez pyłek i nasiona.

Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe będzie określenie wielkości strefy buforowej lub odległości pomiędzy polami z różnymi typami odmian, poznanie zjawiska zdolności do przechodzenia we wtórny stan spoczynku nasion różnych odmian rzepaku ozimego oraz okresu zachowania zdolności do kiełkowania, wyselekcjonowanie genotypów rzepaku o krótkim okresie wtórnego stanu spoczynku nasion, co pozwoli na wybór odmian o takich cechach do uprawy, a także wyselekcjonowane źródła genetyczne tej cechy będą mogły być wykorzystane w hodowli nowych odmian oraz określenie niezbędnych zabiegów agrotechnicznych pozwalających na ograniczenie ilości samosiewów na plantacjach rzepaku (płodozmian, sposób uprawy pozbiorowej, stosowana ochrona przed chwastami, szkodnikami i grzybami chorobotwórczymi).

Odbiorcami wyników będą producenci rolni, zakłady przemysłu tłuszczowego, spółki hodowlano-nasienne, instytucje wydające pozwolenia na uprawę GMO.

Opracowane zostaną instrukcje dla rolników, wyniki badań będą opublikowane, prezentowane na konferencjach naukowych i popularnych.

Najnowsze wyniki

  • (2016) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

  • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 4.3 w 2016 roku

  • Rozliczenie merytoryczne 2015 - Zadanie 4.3

  • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 4.3. w 2015 r.

Ostatnie publikacje

  • Popławska W., Liersh A., Śliwińska K., Bartkowiak-Broda I. 2018. Ocena natężenia i odległości przenoszenia pyłku rzepaku – wyniki badań w latach 2016–2017. XXXIV Konferencja Naukowa "Rośliny Oleiste - postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów" Poznań 10-11 kwietnia 2018r., Streszczenia: 51-52.

  • Poplawska W., Liersch A., Śliwińska K., Wielebski F., Wójtowicz M., Bartkowiak-Broda I., 2018. Variation of secondary dormancy in oilseed rape (Brassica napus L.) cultivars. Brassica 2018 July 1-4, 21st Crucifer Genetics Conference, Saint-Malo, France

  • Popławska W., Liersch A., Śliwińska K., Wielebski F., Wójtowicz M., Bartkowiak-Broda I. 2018. VARIATION OF SECONDARY DORMANCY IN OILSEED RAPE (BRASSICA NAPUS L.) CULTIVARS. konferencja Brassica 2018

Aktualności