logo ihar

Obszar tematyczny 4.

Zadanie 4.2 Wypracowanie zasad ustanawiania progów (thresholds) w produkcji materiału siewnego.

Wykonawca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Cel zadania:

Określenie wpływu progów zawartości GMO w materiale siewnym na sektor nasienny i produkcję roślinną.

Uzasadnienie zadania:

Do dnia dzisiejszego nie zostały opracowane w Unii Europejskiej progi domieszek GMO w materiale siewnego. Planowane jest przeprowadzenie doświadczeń, które pozwolą na określenie stopnia przekrzyżowania i określenie wartości wyjściowych (progów), dla których materiały nasienne (jako produkty, w których nie można wykluczyć obecności niezamierzonych lub nieuniknionych technicznie śladowych ilości zatwierdzonych GMO) nie będą musiały być znakowane zgodnie z przepisami prawa UE.

Biorąc pod uwagę specyfikę struktury rolnej w Polsce, wyniki badań polowych oraz dane literaturowe należy opracować metody, które umożliwią przewidywanie postępowania w celu ograniczenia niezamierzonych domieszek GMO w uprawach konwencjonalnych i ekologicznych. Wiele odmian genetycznie zmodyfikowanych jest wpisywanych do wspólnego katalogu roślin w UE, a także coraz więcej genetycznie zmodyfikowanych roślin uprawnych znajduje się w produkcji w krajach trzecich co sprawia, że wzrasta możliwość wystąpienia domieszek GM w materiale siewnym. Taka sytuacja staje się problemem przy kontroli materiału siewnego i wymaga przeprowadzenia oceny możliwości stosowania polityki zerowej tolerancji GMO (próg zero) dla materiału siewnego w odniesieniu do aktualnie wykorzystywanych metod analitycznych.

Na podstawie wyników uzyskanych w ramach realizacji programu wieloletniego w latach 2008-2013 i aktualnych doświadczeń zostaną opracowane materiały informacyjne dotyczące sposobów ograniczania domieszek genetycznie zmodyfikowanych w produktach rolniczych.

Wykorzystanie wyników w praktyce:

Wskazane zostaną metody produkcji materiału siewnego w maksymalnym stopniu zapewniające dotrzymanie czystości progowej nasion siewnych i konsumpcyjnych. Oceniona zostanie zdolność do przekrzyżowania z różnymi typami odmian wewnątrz gatunku oraz z gatunkami pokrewnymi, warunki agroklimatyczne najbardziej sprzyjające czystej produkcji nasiennej, odległość między kolejnymi uprawami w czasie i przestrzeni. Opracowana zostanie szczegółowa procedura technologii produkcji materiału siewnego od przygotowania pola przed siewem pod plantację nasienną do zbioru nasion. Wyniki zostaną wykorzystane przez hodowców i producentów materiału siewnego, którzy w programach hodowlanych będą mogli ograniczać śladowe ilości niezmierzonych domieszek autoryzowanych GMO. Uzyskane wyniki usprawnią, także działania służb kontrolnych w zakresie kontroli materiału siewnego krajowego i z importu.

Odbiorcami wyników będą przede wszystkim spółki hodowlano-nasienne, producenci rolni, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, instytucje wydające pozwolenie na uprawę GMO, a także pośrednio konsumenci produktów z surowców pochodzących z GMO.

Najnowsze wyniki

  • szkolenia dla pracowników PIORIN w Toruniu w dniu 29.12.2016 roku

  • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 4.2 w 2016 roku

  • Rozliczenie merytoryczne 2015 - Zadanie 4.2

  • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 4.2. w 2015 r.

  • (2015) Wykaz referatów, publikacji i innych opracowań

  • Szkolenie (14.12.2015) dla pracowników PIORIN - Autoryzacja i wykrywanie GMO

Ostatnie publikacje

Aktualności