logo ihar

Obszar tematyczny 3.

Zadanie 3.9 Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji grzybów powodujących zgnilizny korzeni i zgorzel siewek buraka cukrowego.

Wykonawca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Cel zadania:

Celem zadania jest analiza występowania grzybów chorobotwórczych powodujących zgorzel siewek i zgnilizny korzeni buraka cukrowego ze szczególnym uwzględnieniem Aphanomyces cochlioides i Rhizoctonia solani, stwarzających zagrożenie dla plantacji buraka cukrowego. Zbadane zostaną możliwości ograniczenia występowania choroby oraz warunki zwalczania patogenów w ramach integrowanej ochrony buraka cukrowego.

Uzasadnienie zadania:

Uproszczone płodozmiany oraz duży udział roślin żywicielskich sprzyjają częstym porażeniom oraz znacznym stratom na plantacjach buraka cukrowego, jak również podczas przechowywania korzeni w pryzmach. Wprowadzenie odmian tolerancyjnych na Aphanomyces cochlioides i Rhizoctonia solani nie rozwiązuje w pełni problemu z uwagi na dużą zmienność wymienionych patogenów i brak kompleksowej odporności na w/w patogeny, wprowadzanej do odmian buraka cukrowego. Niewystarczająca skuteczność chemicznych środków ochrony roślin, zwłaszcza w odniesieniu do Rhizoctonia solani motywuje do poszukiwania nowych rozwiązań w celu przeciwdziałania wymienionym patogenom.

Wykorzystanie wyników w praktyce:

Wymiernym efektem realizacji zadania dla polskiego rolnictwa będzie ograniczenie strat powodowanych przez zgorzel siewek i zgnilizny korzeni buraka na polu i w pryzmie podczas przechowywania korzeni. Odbiorcami wyników badań będą plantatorzy (Związek Plantatorów Buraka Cukrowego), którzy otrzymają praktyczne zalecenia umożliwiające ograniczenie występowania i porażania buraka cukrowego przez A. cochlioides i R. solani. Hodowla buraka cukrowego uzyska natomiast informację o stopniu odporności tolerancyjnych odmian buraka cukrowego na badane patogeny oraz wiedzę ułatwiającą dostosowanie odporności buraka do zmienności wewnątrzgatunkowej badanych grzybów.

Najnowsze wyniki

  • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 3.9. w 2017 r.

  • (2017) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

  • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 3.9. w 2016 r.

  • Rozliczenie merytoryczne 2015 - Zadanie 3.9

  • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 3.9. w 2015 r.

  • (2015) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

Ostatnie publikacje

  • Matyka Ł., Żurek M., Nowakowski M., Skonieczek P., Dominiak M. 2018. Występowanie patogenów powodujących zgnilizny korzeni buraka cukrowego w rejonach z intensywną produkcją roślin korzeniowych. Mat. Konferencji Naukowej „Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej” UP Poznań; 9-11.05.2018; Poznań/Dymaczewo Nowe: 1-2 .

Aktualności