logo ihar

Obszar tematyczny 3.

Zadanie 3.8 Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych dla roślin oleistych.

Wykonawca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Cel zadania:

Celem zadania jest kompleksowa charakterystyka fitopatologiczna zmian na poziomie DNA wybranych patogenów oraz genotypów rzepaku o zwiększonej tolerancji na zgniliznę twardzikową i kiłę kapusty. W ramach realizacji zakładanego celu zostanie podjęta próba przeniesienia odporności na badane patogeny z genotypów rzepaku (Brassica napus L.) o podwyższonej odporności do form najlepiej plonujących tego gatunku.

Uzasadnienie zadania:

Proponowanebadania pozwolą na oszacowanie zagrożeń ze strony patogenów i równocześnie pomogą w wyborze nowokreowanych, odporniejszych odmian rzepaku do praktyki hodowlanej i produkcyjnej, co wiąże się z uwzględnianiem wymagań ochrony przyrody w polityce ekologicznej państwa i programach ochrony środowiska.

Wykorzystanie wyników w praktyce:

Kompleksowa analiza fitopatologiczna jest niezbędna w hodowli roślin i pozwoli na wybór najzdrowszych odmian rzepaku. Analiza miejscowych populacji najgroźniejszych chorobotwórczych patogenów i ich patotypów, pozwoli na skuteczne ich ograniczenie poprzez wskazanie odmian rzepaku podatnych na określone patotypy. Odmiany odporne zostaną wykorzystanie do wytworzenia linii DH rzepaku o zwiększonej tolerancji na kiłę kapusty i transfer odporności do wysoko plonujących form rzepaku ozimego. Wymiernym efektem Programu będzie przekazanie hodowli nowych genotypów wykazujących podwyższony poziom odporności na wybrane choroby; analiza fitosanitarna nasion przeznaczonych do dalszej hodowli pozwoli na wyeliminowanie nasion zainfekowanych i tym samym korzystnie wpłynie na środowisko poprzez ograniczenie stosowania pestycydów.

Odbiorcy wyników: spółki hodowlano-nasienne, producenci.

Najnowsze wyniki

 • (2018) Wykaz prezentacji, referatów i innych opracowań

 • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 3.8. w 2017 r.

 • (2017) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

 • Konferencja w Rzymie (15-16 września 2016 r.)

 • XXXIII Konferencji Naukowej Rośliny Oleiste – Postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów

 • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 3.8. w 2016 r.

 • (2016) Wykaz referatów, publikacji i innych opracowań

 • Rozliczenie merytoryczne 2015 - Zadanie 3.8

 • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 3.8. w 2015 r.

 • (2015) Wykaz referatów, publikacji i innych opracowań

Ostatnie publikacje

 • Starzycka-Korbas E., Starzycki M. Wyniki odporności badanych odmian rzepaku ozimego Brassica napus L. na porażenie powodowane przez Sclerotinia sclerotiorum w 2017 r.

 • Starzycka-Korbas E., Starzycki M., Matuszczak M., Bocianowski J., Budzianowski G., Stefanowicz M. Odporność odmian rzepaku ozimego na zgniliznę twardzikową w warunkach naturalnych oraz analiza polimorfizmu Sclerotinia dclerotiorum przy użyciu markerów mikrosatelitarnych SSR. XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych" Zakopane 30.01-03.02.2017 s. 197

Aktualności