logo ihar

Obszar tematyczny 3.

Zadanie 3.8 Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych dla roślin oleistych.

Wykonawca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Cel zadania:

Celem zadania jest kompleksowa charakterystyka fitopatologiczna zmian na poziomie DNA wybranych patogenów oraz genotypów rzepaku o zwiększonej tolerancji na zgniliznę twardzikową i kiłę kapusty. W ramach realizacji zakładanego celu zostanie podjęta próba przeniesienia odporności na badane patogeny z genotypów rzepaku (Brassica napus L.) o podwyższonej odporności do form najlepiej plonujących tego gatunku.

Uzasadnienie zadania:

Proponowanebadania pozwolą na oszacowanie zagrożeń ze strony patogenów i równocześnie pomogą w wyborze nowokreowanych, odporniejszych odmian rzepaku do praktyki hodowlanej i produkcyjnej, co wiąże się z uwzględnianiem wymagań ochrony przyrody w polityce ekologicznej państwa i programach ochrony środowiska.

Wykorzystanie wyników w praktyce:

Kompleksowa analiza fitopatologiczna jest niezbędna w hodowli roślin i pozwoli na wybór najzdrowszych odmian rzepaku. Analiza miejscowych populacji najgroźniejszych chorobotwórczych patogenów i ich patotypów, pozwoli na skuteczne ich ograniczenie poprzez wskazanie odmian rzepaku podatnych na określone patotypy. Odmiany odporne zostaną wykorzystanie do wytworzenia linii DH rzepaku o zwiększonej tolerancji na kiłę kapusty i transfer odporności do wysoko plonujących form rzepaku ozimego. Wymiernym efektem Programu będzie przekazanie hodowli nowych genotypów wykazujących podwyższony poziom odporności na wybrane choroby; analiza fitosanitarna nasion przeznaczonych do dalszej hodowli pozwoli na wyeliminowanie nasion zainfekowanych i tym samym korzystnie wpłynie na środowisko poprzez ograniczenie stosowania pestycydów.

Odbiorcy wyników: spółki hodowlano-nasienne, producenci.

Najnowsze wyniki

 • (2018) Wykaz prezentacji, referatów i innych opracowań

 • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 3.8. w 2017 r.

 • (2017) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

 • Konferencja w Rzymie (15-16 września 2016 r.)

 • XXXIII Konferencji Naukowej Rośliny Oleiste – Postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów

 • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 3.8. w 2016 r.

 • (2016) Wykaz referatów, publikacji i innych opracowań

 • Rozliczenie merytoryczne 2015 - Zadanie 3.8

 • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 3.8. w 2015 r.

 • (2015) Wykaz referatów, publikacji i innych opracowań

Ostatnie publikacje

 • E. Starzycka-Korbas, M. Starzycki, G. Budzianowski, M Stefanowicz, R Biliński, J. Bocianowski. 2018. „Badania odporności odmian rzepaku na zgniliznę twardzikową w warunkach polowych oraz analiza patogeniczności Sclerotinia sclerotiorum przy użyciu indykatora pH (Research on the resistance of rapeseed cultivars to stem rot in field conditions and pathogenicity analysis of Sclerotinia sclerotiorum using pH indicator). XXXIV Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste - postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów” Poznań 10 i 11 kwietnia 2018 r. Streszczenia- Abstracts, str.: 76-77.

 • Starzycka-Korbas E., Starzycki M. Wyniki odporności badanych odmian rzepaku ozimego Brassica napus L. na porażenie powodowane przez Sclerotinia sclerotiorum w 2017 r.

 • Starzycka-Korbas E., Starzycki M., Matuszczak M., Bocianowski J., Budzianowski G., Stefanowicz M. Odporność odmian rzepaku ozimego na zgniliznę twardzikową w warunkach naturalnych oraz analiza polimorfizmu Sclerotinia dclerotiorum przy użyciu markerów mikrosatelitarnych SSR. XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych" Zakopane 30.01-03.02.2017 s. 197

Aktualności