logo ihar

Obszar tematyczny 3.

Zadanie 3.2 Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji biotroficznych patogenów zbóż podstawowych.

Wykonawca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Cel zadania:

Monitorowanie zmian w patogeniczności populacji grzybów (Blumeria graminis, Puccinia triticina, Puccinia striiformis, Puccinia hordei) wywołujących ważne gospodarczo choroby zbóż.

  • pszenica i pszenżyto – Puccinia triticina, Puccinia striiformis, Blumeria graminis – czynniki sprawcze rdzy brunatnej, żółtej i mączniaka prawdziwego,
  • jęczmień – Blumeria graminis, Puccinia hordei,– czynniki sprawcze, odpowiednio, mączniaka jęczmienia, rdzy karłowej.

Uzasadnienie zadania:

Znajomość struktury i dynamiki zmian frekwencji genów patogeniczności w populacjach grzybów chorobotwórczych dla zbóż ma istotne znaczenie dla doboru źródeł odporności w hodowli nowych odmian i doborze odmian do uprawy. Znając skład i częstotliwość występowania genów patogeniczności można efektywniej wykorzystać istniejącą odporność. Rolnicy mając informację o rodzaju i częstotliwości występowania genów patogeniczności mogą dobierać do uprawy właściwe odmiany z punktu widzenia zdrowotnego. Odmiany o różnych genach odporności dają możliwość przestrzennego różnicowania upraw, co ma istotny wpływ na spowolnienie występowania chorób.

Wykorzystanie wyników w praktyce:

Stałe monitorowanie składu rasowego grzybów chorobotwórczych oraz znajomość genetycznych uwarunkowań odporności nowych odmian wprowadzanych na szerszą skale do uprawy pozwala na opracowywanie zaleceń doboru odpowiednich odmian w celu uniknięcia większych zagrożeń ze strony patogenów.

Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane dla potrzeb doskonalenia elementów systemów decyzyjnych ochrony przed chorobami oraz prowadzenia hodowli odpornościowej i produkcji wymienionych gatunków zbóż, tj. pszenicy, pszenżyta i jęczmienia.

Odbiorcami wyników będą spółki hodowlano-nasienne, producenci zbóż, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Najnowsze wyniki

  • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 3.2. w 2016 r.

  • Rozliczenie merytoryczne 2015 - Zadanie 3.2

  • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 3.2. w 2015 r.

Ostatnie publikacje

  • M. S. Hovmøllera, S. Waltera, R. A. Baylesb, A.Hubbardb, K. Flathc, N. Sommerfeldtc, M. Leconted, P. Czembore, J. Rodriguez-Algabaa, T. Thacha, J. G. Hansena, P. Lassena, A. F. Justesena, S. Aliaf and C. de Vallavieille-Pope, Replacement of the European wheat yellow rust population by new races from the centre of diversity in the near-Himalayan region. Plant Pathology (2016) 65, 402-411

  • Czajowski G., Czembor P.Cz., Virulence of Puccinia triticina on triticale in Poland. Poster EUCARPIA 2016

  • Czajowski G., Czembor P.Cz., Virulence of Puccinia triticina on triticale in Poland. Abstract EUCARPIA 2016

  • Patogeniczność populacji grzybów wywołujących ważne gospodarczo choroby zbóż w Polsce w roku 2015

Aktualności