logo ihar

Obszar tematyczny 2.

Zadanie 2.7 Poszerzanie puli genetycznej roślin oleistych dla przetwórstwa rolno-spożywczego i innych gałęzi przemysłu.

Wykonawca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Cel zadania:

Poszerzenie puli genetycznej roślin oleistych dla przetwórstwa rolno-spożywczego i innych gałęzi przemysłu.

Cel główny będzie realizowany za pomocą trzech celów szczegółowych:

 • Cel szczegółowy 1. Uzupełnienie dotychczas uprawianych odmian rzepaku (o typowym dla rzepaku podwójnie ulepszonego składzie kwasów tłuszczowych) odmianami o znacznie podwyższonej zawartości naturalnych przeciwutleniaczy oraz selekcja genotypów o zwiększonej zawartości substancji aktywnych biologicznie w nasionach rzepaku.
 • Cel szczegółowy 2. Wytworzenie źródeł genetycznych gorczycy białej podwójnie ulepszonej o zwiększonej zawartości tłuszczu, związków biologicznie aktywnych oraz o zmienionych proporcjach kwasów z grupy C:18, przydatnych do uprawy w systemach zrównoważonego rolnictwa oraz dla przetwórstwa rolno-spożywczego i innych gałęzi przemysłu.
 • Cel szczegółowy 3. Wykorzystanie podwójnie ulepszonych genotypów gorczycy białej w integrowanej ochronie buraka cukrowego i ziemniaka w systemach zrównoważonego rolnictwa.

Uzasadnienie zadania:

Skład kwasów tłuszczowych w oleju rzepakowym i oleju gorczycy białej bezerukowej spełnia prawie idealnie warunki stawiane obecnie tłuszczom jadalnym przez naukę o żywieniu człowieka. Jednak istnieje możliwość i konieczność dalszego ulepszania tych roślin poprzez selekcję genotypów o zwiększonej zawartości substancji biologicznie aktywnych w oleju nasion i jednocześnie plennych. Ponadto ze względu na konieczność wprowadzenia w zrównoważonym rolnictwie systemu integrowanej ochrony roślin znaczącą rolę może odegrać gorczyca biała mająca właściwości mątwikobójcze.

Występujące w oleju nasion rzepaku związki biologicznie czynne to przede wszystkim sterole i b-karoten, niezbędne w prawidłowym żywieniu człowieka. Bardzo ważne jest także opóźnianie procesu utleniania oleju wzbogacanego przeciwutleniaczami, które będą wpływać na naturalną trwałość, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku długiego przechowywania oleju, także w celu produkcji biopaliw.

W wyniku realizacji programu wieloletniego realizowanego w latach 2008-2013 uzyskano genotypy gorczycy białej o niskiej zawartości kwasu erukowego i niskiej zawartości glukozynolanów, a więc jakość oleju i śruty poekstrakcyjnej podobną do jakości nasion odmian rzepaku podwójnie ulepszonego. Gorczyca biała jest najbardziej odporna, wśród roślin krzyżowych, na występujące w Polsce susze późno­wiosenne i letnie, odporna na choroby i szkodniki, a także odznacza się wiernym plonowaniem, a więc odmiany podwójnie ulepszone będą mogłyby być alternatywną jarą rośliną oleistą. Ponadto gorczyca biała podwójnie ulepszona może być ważnym elementem systemów zrównoważonego rolnictwa i integrowanej ochrony roślin, ponieważ posiada właściwości mątwikobójcze (zdolność do ograniczania populacji Heteroderaschachtii i Globoderarostochiensis)  oraz może mieć zastosowanie jako zielony nawóz. Ponadto istnieje możliwość uzyskania genotypów o zróżnicowanych proporcjach kwasów tłuszczowych z grupy C:18 oraz o podwyższonej zawartości związków biologicznie aktywnych – fitosteroli i karotenu, co podwyższyłoby wartość biologiczną oleju. Ze wstępnych badań wynika, iż zawartość fitosteroli w oleju gorczycy jest wyższa niż w oleju z nasion rzepaku.

Wykorzystanie wyników w praktyce:

Wyniki badań będą podstawą do hodowli odmian rzepaku będących źródłem oleju roślinnego o podwyższonej wartości odżywczej oraz o zwiększonej stabilności oksydacyjnej. W pierwszej kolejności odbiorcami będą spółki hodowli roślin, następnie producenci rzepaku oraz przemysł tłuszczowy i przemysł biopaliw. W dalszej perspektywie uzyskane wyniki wpłyną pozytywnie na zdrowie społeczeństwa i jakość biopaliwa produkowanego przy wykorzystaniu oleju rzepakowego. Uzyskane wyniki prezentowane będą na kongresach krajowych i międzynarodowych oraz w publikacjach. Upowszechniona będzie wiedza o wartości oleju rzepakowego nowego typu stanowiącego cenne źródło naturalnych związków bioaktywnych.

Wyhodowanymi ulepszonymi odmianami gorczycy białej zainteresowana jest Spółka Hodowla Roślin Smolice, która będzie prowadziła hodowlę zachowawczą i produkcję materiału siewnego. Natomiast wykorzystanie nasion deklarują firmy zajmujące się przetwórstwem nasion roślin oleistych, między innymi firmy SEMCO i KOSMALSKI HERBS&SPICES, a także zakłady przemysłu tłuszczowego. Przygotowane będą ponadto zalecenia dla rolników dotyczące uprawy nowych odmian gorczycy białej jako międzyplonu w płodozmianach z roślinami okopowymi. Wyniki upowszechnione zostaną podczas szkoleń, dni pola i konsultacji dla plantatorów. Dla programu hodowli gorczycy opracowane zostaną informacje przyśpieszające identyfikację genotypów odznaczających się działaniem antymątwikowym.

 

 

Najnowsze wyniki

 • Zastosowanie metody androgenezy in vitro do uzyskania genotypów rzepaku ozimego o wysokiej zawartości związków bioaktywnych

 • Analiza fitosteroli metodą chromatografii gazowej wg metodyki stosowanej na UP w Poznaniu

 • (2017) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

 • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 2.7. w 2016 r.

 • Rozliczenie merytoryczne 2015 - Zadanie 2.7

 • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 2.7. w 2015 r.

 • (2015) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

Ostatnie publikacje

 • Szała L., Cegielska-Taras T., Nogala-Kałucka M., Siger A., Bartkowiak-Broda I., Rudzińska M., Michalski K. Związki biologicznie aktywne w oleju nasion rzepaku (Brassica napus L.) i gorczycy białej (Sinapis alba L.). XIII Ogólnopolska konferencja naukowa "Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych" Zakopane 2017

 • Mirosław Nowakowski 2017. Międzyplony ścierniskowe a uprawa buraka cukrowego. Bez Pługa, OW Oikos Warszawa 1: 20-24

Aktualności