logo ihar

Obszar tematyczny 2.

Zadanie 2.4 Poszerzanie puli genetycznej buraka cukrowego przez doskonalenie procesu gynogenezy oraz podnoszenie odporności na wirus nekrotycznego żółknięcia nerwów i tolerancji na suszę.

Wykonawca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Cel zadania:

Celem zadania jest poszerzanie puli genetycznej buraka cukrowego do hodowli odmian dla zrównoważonych systemów rolniczych.

Uzasadnienie zadania:

Cel zostanie osiągnięty w wyniku trzech działań strategicznych, w tym doskonalenia procesu gynogenezy, podnoszenia odporności na wirus nekrotycznego żółknięcia nerwów oraz tolerancji na suszę. Podjęcie w/w działań jest warunkowane koniecznością opracowania innowacyjnych rozwiązań wspierających produkcję nowych, bardziej konkurencyjnych odmian buraka cukrowego, w szczególności poprzez ulepszenie selekcji oraz tworzenia materiałów wyjściowych do krzyżowań. Oczekuje się, iż optymalizacja powyższych procesów usprawni wytwarzanie nowych odmian, a zwłaszcza przyczyni się do skrócenia cyklu hodowlanego, zwiększając tym samym jego ekonomiczną opłacalność.

Wykorzystanie wyników w praktyce:

Proponowane działania strategiczne w znaczący sposób przyczynią się do zwiększenia bazy dostępnych metod i materiałów stosowanych w praktyce hodowlanej, a co za tym idzie do udoskonalenia tworzenia, identyfikacji i selekcji materiałów wyjściowych do hodowli buraka cukrowego, ułatwiając tym samym hodowcom szybkie i skuteczne powiększenie puli genowej. Odbiorcami zainteresowanymi wdrożeniem opracowanych technologii są hodowcy Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o. o. i Wielkopolskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o. o.. Dobór materiałów do badań został uzgodniony z przedstawicielami firm, stosownie do zapotrzebowania dla określonych etapów prac badawczych.

Najnowsze wyniki

  • UDOSKONALONA METODYKA DETEKCJI WYBRANYCH SNP TOWARZYSZĄCYCH RÓŻNYM ŹRÓDŁOM ODPORNOŚCI NA RIZOMANIĘ Z UŻYCIEM METOD HRM, RFLP - OPTYMALIZACJA 2017

  • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 2.4. w 2017 r.

  • (2017) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

  • Udoskonalona metodyka detekcji wybranych SNP towarzyszących różnym źródłom odporności na rizomanię z użyciem metod HRM, RFLP

  • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 2.4. w 2016 r.

  • Rozliczenie merytoryczne 2015 - Zadanie 2.4

  • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 2.4. w 2015 r.

Ostatnie publikacje

  • Skibowska B., Gośka M., Malicka M., 2017. "Identyfikacja genotypów o podwyższonej tolerancji na stres suszy w materiałach hodowlanych buraka cukrowego". i, Sympozjum Naukowe, Kazimierz Dolny, 6-8 wrzesień 2017r.

  • Cichorz S., Malicka M., Gośka M. 2017. Analiza podobieństwa genetycznego materiałów matecznych buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) o różnym potencjale gynogenetycznym. Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli, Sympozjum Naukowe, Kazimierz Dolny, 6-8 wrzesień 2017r. Streszczenia str. 66.

Aktualności