Close

Plonowanie zbóż jarych badanych we wstępnych doświadczeniach hodowlanych w 2020 roku.

Dr Tadeusz Śmiałowski
Wyniki  prac w zadaniu 2.9. PW IHAR-PIB
Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

W ramach zadania koordynowano doświadczenia polowe i laboratoryjne wykonując rozlosowania obiektów a następnie syntezy plonów i cech.

W 2020 roku wstępne doświadczenia hodowlane ze zbożami jarymi prowadzono w systemie badań zespołowych w realizacje których włączyły się wszystkie znaczące polskie firmy hodowlane; HR DANKO, Poznańska Hodowla Roślin, Małopolska Hodowla Roślin, HR Smolice i HR Strzelce.. Objęto nimi 4 gatunki zbóż jarych:   pszenica,  jęczmień, pszenżyto i owies. Eksperyment polowe zlokalizowane były na terenie całego kraju w zróżnicowanych glebowo – klimatycznie warunkach sprzyjających ocenie rodów hodowlanych w (tab.1).

Miejsce eksperymentu Firma Lokalizacja Gatunek zboża
Choryń HODOWLA ROŚLIN  DANKO Wielkopolska, rejon Kościana pszenżyto, owies
Modzurów Rejon Raciborza Jęczmień, owies
Sobiejuchy Kujawsko-pomorskie jęczmień,
Laski Okolice Warki pszenżyto
Polanowice MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Pow. Proszowice owies, jęczmień
Radziemice owies
Kobierzyce Dolnośląskie Pszenica
Smolice HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Wielkopolskie Pszenica
Bąków Pow. Kluczbork jęczmień
Strzelce HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Mazowieckie pszenica, jęczmień, owies, pszenżyto
Kończewice Kujawsko pomorskie, okolice Chełmży pszenica, pszenżyto,
Małyszyn Zielonogórskie, pszenżyto, owies
Radzików IHAR Radzików Mazowieckie, pow. W-zach. Jęczmień
Nagradowice POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN Okolice Poznania Jęczmień

Przedstawione dane wskazują na dobór lokalizacji umożliwiających wszechstronną ocenę plonowania, podatności na choroby i wyleganie w warunkach interakcji genotypowo – środowiskowej w typowych dla tych rejonów polski siedliskach przyrodniczych. Taki dobór lokalizacji umożliwia wyodrębnienie z badanych obiektów najplenniejszych zaadaptowanych do zróżnicowanych klimatyczno-glebowych.  Badania polowe zakładano metodą niekompletnych bloków w 3 powtórzeniach. Zastosowano różne typy rozlosowań ; od takich samych we wszystkich miejscowościach do różnych we wszystkich lokalizacjach.  W trakcie wegetacji oceniano wschody, choroby grzybowe i wirusowe, stopień wylegania, odnotowano terminy wczesności. Powierzchnia poletek do zbioru wynosiła 10 m2 .  Po żniwach w ziarnie badano zawartość wilgoci i przeliczano na wartość uśrednioną =15%  zawartość H2O. Po zbiorze ważono masę 1000 ziaren, masę hektolitra, a u owsa zawartość łuski (g).

W tabeli 2 przedstawiono dane liczbowe i charakterystykę zastosowanych metod badawczych.

Gatunek typ, rodzaj, kierunek użytkowy Liczba obiektów liczba powtórzeń liczba miejscowości Metoda*
Jęczmień pastewny, jary 123 3 12 bn
pszenica Jara, ogólnoużytkowa 28 3 6 bn
Pszenżyto Jare, pastewne 23 3 6 bn
Owies Jary, oplewiony, ogólnoużytkowy, nagoziarnisty 36 3 6 bn

* bn- bloki niekompletne

Celem badań polowych i laboratoryjnych rodów było wyodrębnienie najwartościowszych pod względem plonu i innych cech rolniczych. Na podstawie wykonanych analiz najlepsze będą zgłaszane do badań w Centralnym Ośrodku Badań Odmian Roślin Uprawnych a po uzyskaniu dobrego wyniku zostaną dołączone do listy odmian rekomendowanych do uprawy na terenie kraju.

W tabel 3 przedstawiono wyniki tegorocznych badań.

Gatunek Śr. Plon /dt/ha/ Max. Min Liczba obiektów plenniejszych od plonu śr wzorca.
Jęczmień jary 71,6 80,9 55,2 55
Pszenica jara 63,6 73,0 50,5 6
Owies jary 66,3 73,1 56,6 4
Pszenżyto jare 67,0 72,8 59,4 3

 

Najwyższy średni plon uzyskały rody  jęczmienia i pszenżyta jarego (tab.3.). Poziom plonowania był silnie zróżnicowany w poszczególnych lokalizacjach na co miały wpływ miały tegoroczne warunki wegetacji wywołane zarówno wiosenną suszą a następnie  obfitymi opadami powodującymi wyleganie. Przeciętne plony we wszystkich gatunkach zbóż był wyższe o około 10% w stosunku do 2019 roku.

Jęczmień jary.

Średnie plony (dt/ha) rodów jęczmienia jarego w 6 lokalizacjach w 2 seriach. (rys.4.)

Najwyższy średni plon rodów jęczmienia jarego uzyskano w Strzelcach (STH) i Nagradowicach (NAD0 (tab.5.). Najplenniejszy ród jęczmienia NAD 17363 plonował średnio 81,6  dt/ha w serii 1 w 6 lokalizacjach, osiągając rekordowy plon w Strzelcach = 118,3 dt/ha. Świadczy to o dużym potencjale hodowlanym badanych rodów jęczmienia jarego, które w sprzyjających warunkach pogodowych wraz z odpowiednią agrotechniką osiągają wysokie plony.

Pszenica jara.

Średnie plony (dt/ha) rodów pszenicy jarej w 6 lokalizacjach. (rys.5.)

Najwyższy średni plon rodów pszenicy jarej uzyskano w Strzelcach (STH) i Smolicach (SMH) (rys.4). Różnice pomiędzy poszczególnymi lokalizacji dochodzą do 50%. Wysoki przeciętny poziom plonowania w Strzelcach i Smolicach dowodzi wysokiego potencjału plonowania wyhodowanych rodów pszenicy jarej. Najplenniejszy ród KOH 18619 w Strzelcach (STH) plonował na poziomie 93,1 dt/ha.

Owies jary.

Średnie plony (dt/ha) rodów owsa jarego w 6 lokalizacjach (rys.6).

Najwyższy średni plon rodów owsa uzyskano w Strzelcach  STH) (rys.6).

Najwyżej plonował ród owsa  POB 3274/17 średnio w 6 lokalizacjach 73,1 dt/ha., natomiast w Strzelcach =105,7 dt/ha.

Różnica w plonowaniu pomiędzy 6 miejscowościami była największa spośród badanych 4 gatunków zbóż jarych.

Pszenżyto jare.

Średnie plony rodów pszenżyta jarego w 6 miejscowościach (rys.7).

Najwyżej plonował ród DC 14130/02 uzyskując średni plon 72,8dt/ha. Najwyższy plon uzyskał ród DC 14130/02 w Laskach (LAD) = 82,6 dt/ha.

Różnice pomiędzy miejscowościami w plonowaniu pszenżyta jarego były najmniejsza spośród 4 gatunków zbóż jarych.

Podsumowanie.

Badane w doświadczeniach wstępnych w sezonie 2020 rody hodowlane zbóż jarych posiadają wysoki potencjał hodowlany. Warunkiem koniecznym ujawnienia potencjału plonowania są sprzyjające warunki glebowo klimatyczne.

Radzików; 2020-10-14

Tadeusz Śmiałowski

Prace realizowano w ramach zadania 2.9. Programu Wieloletniego IHAR-PIB
w podzadaniu 1. „Wyodrębnienie źródeł genetycznych o wysokiej plenności i wartości rolniczej jako materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa”.

Skip to content