Close

Zajęcia edukacyjne dla studentów Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii, SGGW w Warszawie oraz dla studentów programów ERASMUS

W dniu 9 czerwca br., w kolekcji roślin leczniczych i aromatycznych, utrzymywanej na potrzeby realizacji zadania 1.2 Programu Wieloletniego pt. „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, na polu doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych w Wilanowie, odbyły się zajęcia ćwiczeniowe dla studentów programu Erasmus+, studiujących w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W ramach przedmiotu „Herbal Ethnomedicine” studenci zapoznani zostali z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi zachowania i ochrony zasobów genowych roślin leczniczych i aromatycznych, ich zróżnicowaniem i kierunkami wykorzystania.

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, przeprowadzono zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii SGGW w Warszawie, z przedmiotu „Ogrodnictwo zrównoważone”, w ramach których studenci zapoznani zostali z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi zachowania i ochrony zasobów genowych roślin leczniczych i aromatycznych oraz zagrożeń dla tej grupy roślin. Studentom przybliżona została działalność organizacji zajmujących się ochroną różnorodności biologicznej w Polsce i na świecie. Do opracowania zajęć wykorzystano szereg materiałów uzyskanych przy realizacji zadania 1.2 Programu Wieloletniego pt. „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.

Skip to content