Close

Letnie zebranie grup ds. hodowli jęczmienia ozimego i jarego w Bąkowie.

W dniu 18 czerwca 2019 roku zgodnie z ustaleniami zimowego zebrania grupy ds. hodowli jęczmienia odbyło się letnie spotkanie narady grup ds. hodowli jęczmienia ozimego i jarego w Bąkowie, będącym zakładem zamiejscowym Hodowli Roślin Smolice

W zebraniu wzięli udział hodowcy z 5 spółek hodowlanych, pracownicy naukowi z instytutów, centralnego ośrodka badań odmian uprawnych oraz gospodarze spotkania.

Letnie zebrania grup ds. hodowli zbóż są wieloletnia tradycją umożliwiającą wymianę informacji, doświadczeń w zakresie hodowli twórczej, doświadczalnictwa badań podstawowych i utylitarnych. W ramach zebrania uczestnicy zapoznali się z historią zakładu w Bąkowie ze szczególnym uwzględnieniem hodowli roślin.

Głównym celem tych zebrań była lustracja doświadczeń hodowlanych w warunkach polowych obejmująca ocenę wegetacji, stopnia porażeniem na choroby, podatności na wyleganie. Doświadczenia wstępne ze zbożami ozimymi w Bąkowie obejmują 2 serie: wielorzędowy z 15 obiektami w tym 4 odmiany wzorcowe oraz dwurzędowy z 33 obiektami z 3 wzorcami. Obie serie wysiano w 3 powtórzeniach. Roślin przezimowały bez strat a stopień dojrzałości wskazuję na optymalny termin żniw, pod koniec czerwca.

Doświadczenia wstępnie z jęczmieniem jarym wysiane są w 2 seriach po 63 obiekty z 3 wzorcami w każdej serii w 3 powtórzeniach. W Bąkowie siew zbóż ozimych wykonano w 1 połowie kwietnia. Po suchej przedwiośnie w połowie maja wystąpiły liczne opady poprawiające warunki wegetacji.

Po lustracji polowej odbyła się robocza narada grup.

Grupa ds. hodowli jęczmienia ozimego pod kierunkiem Pana mgr Jacka Kaczmarka ustaliła

harmonogramu prac dotyczącego wspólnego badania nowych rodów jęczmienia ozimego na sezon 2019-20.. Grupa postanowiła połączyć obie formy botaniczne tj. jęczmień ozimy wielorzędowy z dwurzędowym w jednym doświadczeniu polowym. Po żniwach w br. ustalona zostanie liczba obiektów oraz ostateczna liczba lokalizacji doświadczeń.

Postanowiono, że przedsiewne ustalenia w 2020 roku dotyczące zbóż jarych odbędą się drogą korespondencyjną.

Bąków; 2019-06-18.

 

Zrealizowano w ramach zadania 2.9. „Analiza, weryfikacja i optymalizacja metodyk oceny jakościowej materiałów roślinnych” PW IHAR-PIB.

Podzadanie 1. „Wyodrębnienie źródeł genetycznych o wysokiej plenności i wartości rolniczej jako materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa”.

Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,

Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Skip to content