Close

Zimowe zebranie grup ds. hodowli owsa i jęczmienia jarego w Zakopanem .

W dniu 6 lutego 2019 roku w ramach Konferencji Naukowej „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych” w Zakopanem odbyły się 2 robocze narady grup ds. hodowli owsa i jęczmienia jarego.

Celem tych zebrań było stworzenie harmonogramu prac dotyczącego wspólnego badania nowych rodów owsa i jęczmienia w 2019. Udział w zebraniu wzięli hodowcy owsa i jęczmienia oraz naukowcy zajmujący się badaniami nad tymi gatunkami zbóż.

Robocze zebrania grup ds. hodowli zbóż są wieloletnia tradycją umożliwiającą wymianę informacji, doświadczeń w zakresie hodowli twórczej, doświadczalnictwa badań podstawowych i utylitarnych.

W terminie zimowym odbywa się ustalenie wspólnych doświadczeń polowych i laboratoryjnych tzw. zespołowych doświadczeń wstępnych, efektem których jest wytypowanie najlepszych rodów do badań rejestrowych w Centralnym Ośrodku Badań Odmian Roślin Uprawnych.

Ustalenia obejmują:

  • liczby badanych obiektów poszczególnych hodowli,
  • liczby lokalizacji (miejscowości) doświadczeń polowych,
  • typu rozlosowań,
  • dane dotyczące wysyłki nasion,
  • rodzaju i ilości wykonywanych obserwacji polowych,
  • rodzaju u ilości analiz laboratoryjnych,
  • terminów przeprowadzenia i przekazania obserwacji,
  • terminów wykonania syntez i końcowych analiz.

Innym ważnym punktem zebrań jest przekazanie nauce istotnych problemów badanych gatunków celem ich rozwiązania w badaniach wspierających, omówienie dotychczasowych wyników. Na koniec ustala się miejsce letniego spotkania celem dokonania lustracji polowej wysianych plantacji, Zebranie kończy się protokołem ustaleń.

Zakopane; 2019-02-06.

Zrealizowano w ramach zadania 2.9. „Analiza, weryfikacja i optymalizacja metodyk oceny jakościowej materiałów roślinnych” PW IHAR-PIB.

Podzadanie 1. „Wyodrębnienie źródeł genetycznych o wysokiej plenności i wartości rolniczej jako materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa”.

Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,

Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Skip to content