Close

Zebranie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w ZD HAR Grodkowice

Zebranie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
w ZD HAR Grodkowice

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian  w Węgrzcach jako Stacja Koordynująca program  Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego „PDO”  w województwie małopolskim, w porozumieniu z prezydium Zespołu Wojewódzkiego PDO zorganizowała posiedzenie, które odbyło się w dniu 30 stycznia 2019 roku o godzinie 1100 w  Zakładzie  Doświadczalnym IHAR PIB w Grodkowicach w Pałacu Żeleńskich.

Uczestnikami zebrania byli pracownicy Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, rolnicy, hodowcy z firm hodowlanych, przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego, urzędów dozoru i kontroli produkcji i obrotu materiałem hodowlanym i rolniczym, przedstawiciele uczelni i instytutów.

Posiedzenie WZ PDO poświęcone było głównie wypracowaniu ustaleń dotyczących Listy Odmian Zalecanych „LZO” do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2019 oraz organizacji wojewódzkich doświadczeń PDO z roślinami jarymi w roku bieżącym.

Związek porejestrowego doświadczalnictwa z zadaniem 2.9 wynika faktu wcześniejszej analizy w ramach zadania rodów hodowlanych, które już jako odmiany polskie badane są w porejestrowym doświadczalnictwie i  stanowią praktyczny efekt badawczy tego zadania.

W trakcie spotkania  przyjęto protokołu z posiedzenia WZ PDO w dniu 27.06.2018 r. Następnie  kierownictwo SOOD podziękowano członkom Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego za pracę w kadencji 2014-2018 po czym Dyrektor SOOD Węgrzce przedstawiła sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu Wojewódzkiego PDO z realizacji programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego  w roku 2018.

W kolejnym punkcie zebrania przystąpiono do prac związanych z doświadczalnictwem porejestrowym.

  1. Ustalono Listy Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa na rok 2019 dla roślin ozimych: pszenica , pszenżyto, żyto i jęczmień,
  • omówiono aktualne wieloletnie wyniki doświadczeń PDO w województwie i ogólnokrajowych
  • omówiono znaczenia poszczególnych odmian , głównie na podstawie ich udziału w kwalifikacji polowej plantacji nasiennych w skali kraju i w województwie,
  • zaopiniowano projektu nowej LOZ  do uprawy na obszarze województwa na rok 2019 dla roślin jarych: pszenica , jęczmień , owies , ziemniak oraz dla gatunków roślin bobowatych i soi.

Na nowej liście nie znalazły się odmiany z których badań zrezygnowały firmy hodowlane oraz odmiany starsze o słabym potencjale plonowania. W zamian zaplanowano do badań najnowsze odmiany o wysokim potencjale plonowania, wysokiej mrozoodporności, odporności na choroby, jakości i dobrych innych cechach użytkowych odpowiednich do warunkach glebowo-klimatycznych małopolski.

W następnym punkcie omówiono  aktualne wieloletnie wyników doświadczeń PDO w województwie i ogólnokrajowych,  omówiono znaczenia poszczególnych odmian , głównie na podstawie ich udziału w kwalifikacji polowej plantacji nasiennych w skali kraju i w województwie.

Przedstawiono również zmiany w Krajowym Rejestrze odmian roślin jarych w roku 2019 oraz ocena wartości gospodarczej odmian nowo zarejestrowanych.

Ustalono plany i lokalizację doświadczeń ze zbożami jarymi, ziemniakiem, grochem siewnym, bobikiem , łubinem wąskolistnym i soją, dobór odmian dla w/w doświadczeń.

Interesującym punkiem było omówienie planu i doboru odmian dla doświadczeń prowadzonych systemem ekologicznym.

Decyzje w wyżej przedstawionych punktach podjęli uczestnicy w drodze głosowania większością głosów.

Następnie wywiązała się dyskusja w której podkreślano znaczenie badań porejestrowych dla postępu w produkcji rolnej regionu. Jednym z punktów dyskusji był również spadek liczby gospodarstw ekologicznych regionie pomimo wielkiego popytu na ich produkty. Jako przyczynę wskazywano utrudnienia biurokratyczne.

Kraków; 2019-01-31.

Tadeusz Śmiałowski

Wyjazd realizowano w ramach zadania 2.9. „Analiza, weryfikacja i optymalizacja metodyk oceny jakościowej materiałów roślinnych”

Podzadanie 1. „Wyodrębnienie źródeł genetycznych o wysokiej plenności i wartości rolniczej jako materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa”.

Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Skip to content