Close
Seminarium naukowe w IHAR-PIB (23.03.2016 r.)

Seminarium naukowe w IHAR-PIB (23.03.2016 r.)


23 marca 2016 roku w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie odbyło się seminarium naukowe zrealizowane w ramach Zadania 2.9 Programu Wieloletniego.

W trakcie seminarium wygłoszono dwa referaty:

W seminarium wzięło udział 27 osób.


Plonowanie rodów i odmian pszenicy i pszenżyta ozimego w podstawowych i zintegrowanych warunkach agrotechnicznych na przykładzie ścisłych zespołowych doświadczeń hodowlanych

Wstęp i cel badań.

Hodowla nowych odmian pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego wymaga na każdym etapie procesu hodowlanego ścisłych badań polowych i laboratoryjnych.

Celem tych badań było wyodrębnienie najplenniejszych oraz najlepszych pod względem cech morfologicznym odpornościowym, jakościowych odmian a w następstwie uzyskanych wyników przekazanie ich do badań rejestrowych w Centralnym Ośrodku Badań Odmian Roślin Uprawnych.

Jednym z elementów tych badań od 3 lat dla pszenicy ozimej oraz od 2 lat dla pszenżyta ozimego jest ocena plonowania i jakości ważnych cech użytkowych na 2 poziomach agrotechniki; podstawowym A1 oraz zaawansowanym A2 poszerzonym o dodatkowe czynniki agrotechniczne.

Materiał badawczy stanowiły wyniki badań polowych i laboratoryjnych kilkuset odmian pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego pochodzących z czołowych polskich firm hodowlanych oraz najlepsze odmiany wzorcowe jako kontrast plenności i innych cech rolniczych.

Metoda: Doświadczenia zakładano w kilkudziesięciu miejscowościach na terenie całego kraju w silnie zróżnicowanych jak na warunki Polskie warunkach glebowo-klimatycznych.

Ścisłe doświadczenia zakładano na poletkach o powierzchni 10m2 w 3 lub 4 powtórzeniach (A2-system agrotechniki poszerzony, A1- uproszczony). Po zbiorach dokonano analizy statystyczno-genetycznej uzyskanych wyników na podstawie, której wyodrębniono grupy odmian lepszych od odmian wzorcowych oraz porównano skuteczność stosowanych zbiegów.

Stwierdzono, istotny na ogół dodatni wpływ zaawansowanych zabiegów agrotechnicznych na plon oraz inne cechy rolnicze badanych odmian. Okazało się, że odmiany pszenicy ozimej i pszenżyta w zróżnicowany sposób reagują na stosowane zabiegi agrotechniczne: wyższy poziom nawożenia, zaawansowana ochrona chemiczna przed chorobami i szkodnikami, zabiegi desykacyjne. Na ogół odmiany reagowały pozytywnie, ale plenność jak i zdrowotność oraz jakość w zintegrowanym systemie wykazywały silne zróżnicowanie, Badania ujawniły grupę przydatnych środków chemicznych najefektywniej sprzyjających wzrostowi plonu i poprawy innych cech rolniczych.

Osobny zagadnienie pozostaje efektywność ekonomiczna stosowanych zabiegów.  Wysokość kosztów w stosunku do zysków stosowania zaawansowanych zabiegów agrotechnicznych może okazać się zbyt wysoka a zatem nieekonomiczna w warunkach masowej produkcji towarowej.

__
Powyższe opracowanie jest fragmentem prac wykonanych w ramach zad. 2.9.1 Programu Wieloletniego:

Wyodrębnienie źródeł genetycznych o wysokiej plenności i wartości rolniczej jako materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i owsa”.

Autor: Dr Tadeusz Śmiałowski, IHAR-PIB Radzików,
Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa,
Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin;
zhsmialo@cyf-kr.edu.pl

Skip to content