Close
Rynek nasion

Rynek nasion


Raport Rynkowy

  1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego
  2. Plantacje nasienne
  3. Odmiany
  4. Obrót i zaopatrzenie w materiał siewny
  5. Ceny materiału siewnego

Streszczenie:

Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna masa materiału siewnego roślin rolniczych kategorii elitarny i kwalifikowany oceniona w 2014 r. w laboratoriach urzędowych i akredytowanych, w stosunku do 2013 r., zwiększyła się o 15,8%. Do sprzedaży zakwalifikowano więcej nasion zbóż traw, roślin bobowatych i soi.

W 2014 r. nastąpiło wyraźne zahamowanie obserwowanej w ostatnich latach tendencji wzrostu obszaru plantacji nasiennych. Zasiewy zbóż na nasiona zmniejszyły się o 11,4%. W porównaniu do poprzedniego roku zwiększyły się powierzchnie reprodukcji sadzeniaków roślin oleistych, bobowatych grubonasiennych i drobnonasiennych oraz traw.

Produkcja nasion traw w sezonie 2013/14 była o 34% większa niż rok wcześniej. Zmniejszył się natomiast przywóz nasion z innych państw Unii Europejskiej (o 13%) i państw trzecich (o 20%). Sprowadzono ponad 30% więcej niż rok wcześniej nasion kukurydzy, oleistych i sadzeniaków. W sezonie 2013/14 utrzymywało się ożywienie na rynku nasiennym. Sprzedaż nasion kwalifikowanych roślin rolniczych zwiększyła się średnio o 9%.

Link do pełnej publikacji dostępny jest na stronie zadania 5.1
Analiza i upowszechnianie wiedzy o rynku nasiennym i zmian w przepisach ISTA jako wsparcie w podejmowaniu decyzji w sektorze hodowlano – nasiennym.

Mimo wzrostowych tendencji w sprzedaży w dalszym ciągu niski jest udział nasion kwalifikowanych w zasiewach. W 2014 r., średni udział kwalifikowanego materiału siewnego, w ogólnej ilości zużytych do siewu nasion zbóż, przyjmując jako podstawę do oszacowania sprzedaży wartości podawane przez GUS wyniósł 15,7%. Utrzymuje się regionalne zróżnicowanie w sprzedaży. Stosunkowo najwięcej kwalifikowanego materiału siewnego zbóż sprzedaje się w województwach: śląskim, opolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim, najmniej zaś w mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim i podlaskim.

System dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, ziemniaków i roślin bobowatych grubonasiennych wpłynął na ożywienie rynku nasion. Wzrosło zainteresowanie rolników dopłatami, o czym świadczy rosnąca liczba składanych wniosków. Obniżenie stawek dopłat może spowodować zahamowanie pozytywnych tendencji wzrostowych w zaopatrzeniu w kwalifikowany materiał siewny.

Wg danych GUS w 2014 o 5-9% niższe niż przed rokiem były ceny nasion zbóż jarych natomiast nasiona zbóż ozimych zdrożały o 1-3% .

W 2015 roku można oczekiwać stabilizacji cen na materiał siewny kukurydzy i innych roślin zbożowych.
__
Autor:
dr inż. Tadeusz Oleksiak
Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa
Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin

Źródło: Oleksiak T. 2015 Rynek nasion. w Rynek środków produkcji dla rolnictwa – stan i perspektywy. Analizy Rynkowe. Nr 42, 39-45.

Skip to content