logo ihar

Aktualności

Wiosenne prace w zadaniu 2.9. realizowano w podzadaniu 1.

Tytuł podzadania „Wyodrębnienie źródeł genetycznych o wysokiej plenności i wartości rolniczej jako materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa”.

Dr Tadeusz Śmiałowski
Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Powtarzające się w ostatnich latach incydenty zimowe skutkujące w wielu obszarach kraju znacznymi stratami w zasiewach zbóż ozimych zmuszają plantatorów do dokonywania wiosennych przesiewów zbożami jarymi wymarzniętych zbóż ozimych aby przynajmniej częściowo ograniczyć straty w produkcji. Zjawisko to powoduje duże zainteresowanie nowymi odmianami zbóż jarych oferowanych przez polskie firmy hodowlane.

Realizują one szeroki program hodowlany mającymi na celu sukcesywne uzupełnianie bieżącej oferty materiału nasiennego zbóż jarych.

Na końcowy efekt w postaci nowej odmiany składa się praca wielu zespołów hodowlanych i badawczych. Jednym z nich jest  są realizowana w podzadanie 1 koordynacja zespołowych polowych doświadczeń hodowlanych ze zbożami jarymi.

W ramach zadania w 2018 roku wykonano prace przygotowawcze celem założenia zespołowych hodowlanych doświadczeń z rodami zbóż jarych: pszenicy, jęczmienia,  pszenżyta i owsa.

Polegały one na:

Ustalenie uczestników – liczba hodowli biorących udział w doświadczeniach, wspólne ustalenie metody, typu losowania, wielkość poletek, ilość powtórzeń, ilość nasion, dobranie lokalizacji, dobór obiektów, ustalenie rodzajów analiz i atestacji, inne ustalenia np. termin letniej polowej lustracji eksperymentów.

Prace te mają na celu wyodrębnienie najlepszych pod względem plonowania oraz cech rolniczych rodów badanych zbóż oraz przekazanie ich do doświadczeń rejonizacyjnych.

Na podstawie zebranych od hodowców 5 spółek hodowlanych danych wykonano rozlosowania doświadczeń hodowlanych  z rodami zbóż jarych: pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i owsa wg. wykazu.

Gatunek

liczba ob..

liczba

miejsc.

liczba powt.

typ losowania

Pszenica

50

6

3

1

Pszenżyto

25

6

3

2

Jęczmień

126

6

3

1

Owies

28

6

3

1

 

229

 

 

 

1 - obiekty wg wpisu + rozlos. poletek takie samo,  

2 - obiekty wg wpisu + rozlos. poletek różne, 

Dobrano lokalizacje doświadczeń reprezentujące zróżnicowane warunki glebowo klimatyczne kraju, zatem sprzyjające ujawnieniu potencjału plonowania, odporności na choroby a także interakcji badanych cech ze środowiskiem.

Są to stacje hodowli roślin: Polanowice, Radziemice, Modzurów, Kopaszewo, Laski, Bąków, Smolice, Strzelce,  Kończewice, Borów, Małyszyn, Nagradowice,  Kobierzyce, Radzików.

 

Radzików; 2018.03.07.