logo ihar

Aktualności

Szkolenie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ożarowie

W dniu 17.01.2017 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ożarowie pow. opatowski odbyło się szkolenie rolnicze zorganizowane przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Modliszewicach wspólnie z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –PIB w Radzikowie we współpracy Urzędem Miasta i Gminy w Ożarowie. W szkoleniu uczestniczyło 29 rolników i z terenu gminy Ożarów.

Szkolenie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Pan Marcin Majcher, który powitał uczestników i prelegentów oraz krótko przedstawił aktualne problemy związane z produkcją rolą w gminie. 

Następnie rozpoczęło się szkolenie rolnicze jego program był różnorodny, zaprezentowany przez czterech wykładowców.

  • Pani dr inż. Justyna Tracz z ŚODR Modliszewice Powiatowy Zespół Doradztwa w Opatowie przedstawiła temat: „ Działania PROW 2014-20- Restrukturyzacja małych gospodarstw, „w którym omówiła warunki, jakie musi spełnić Beneficjent ubiegający się o wsparcie unijne w ramach powyższego programu.
  • Pan dr inż. Krzysztof Klimont z IHAR- PIB z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Radzikowie przedstawił dwa tematy: - „ Nowości hodowlane roślin rolniczych” oraz ” Wykorzystanie zgromadzonych w „Banku Genów” roślin w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem hodowli roślin „.Podczas wykładu zwrócono szczególną uwagę na przedstawienie głównych kierunków hodowli roślin uprawnych w Polsce oraz największe osiągnięcia hodowlane w ostatnich latach, a także wykorzystanie w praktyce rolniczej obiektów (nasion) zgromadzonych w „Banku Genów”. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie zgromadzonych obiektów w hodowli roślin oraz zachowanie bioróżnorodności.
  • Pani mgr inż. Krystyna Klimont z ŚODR Modliszewice Oddział w Sandomierzu omówiła: „Uprawę rzepaku z wykorzystaniem odmian mieszańcowych”, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin, która obowiązuje w praktyce rolniczej od roku 2014.
  • mgr inż. Zbigniew Kaczorek z ŚODR Modliszewice Powiatowego Zespołu Doradztwa w Opatowie przedstawił temat: „ Lista odmian roślin rolniczych zalecanych do uprawy w powiecie opatowskim”. Omówiono odmiany rekomendowane do uprawy przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi. Szczególny nacisk zwrócono na znaczenie doboru odmiany do lokalnych warunków glebowo –klimatycznych i technologię uprawy.

Po zakończeniu szkolenia odbyła się dyskusja w trakcie, której prowadzący mogli szczegółowiej odpowiedzieć na pytania rolników, dotyczące przedstawionych zagadnień rolniczych.   

Prowadzący dziękują pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie oraz Dyrekcji Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury za czynną pomoc w organizacji i przeprowadzeniu szkolenia.