logo ihar

Aktualności

Szkolenie dla doradców oraz rolników ekologicznych w Chwałowicach

W dniu 26 lipca 2017r. w siedzibie gospodarstwa demonstracyjnego Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Oddział w Radomiu - zrealizowano szkolenie dla doradców oraz rolników ekologicznych pod hasłem „Dawne gatunki, odmiany oraz populacje roślin rolniczych ponownie na polach”. Szkolenie organizowano przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych – IHAR – PIB i przeprowadzono  w ramach zadania 1.6 Programu Wieloletniego.

Szkolenie otworzył przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział w Radomiu, mgr. inż. Marek Krzystoforski (Program szkolenia)

Pracownicy IHAR-PIB wygłosili cztery referaty:

dr Denise F. Dostatny, reprezentująca Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych - IHAR – PIB:„Działania Banku Genów w celu poszerzenia różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych na terenach wiejskich” 

mgr. inż. Monika Żurek, Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta - Zakład Genetyki i Hodowli Roślin: „Dawne odmiany populacyjne kukurydzy dla rolnictwa ekologicznego

dr Piotr Ochodzki, Pracownia Chorób Roślin - Zakład Fitopatologii: Szkodliwość mykotoksyn w zbożach”

dr Piotra Ochodzkiego, dr Romanem Warzechą mgr. inż. ”Monitoring występowania omacnicy prosowianki oraz porównanie metod zwalczania tego szkodnika”

W konferencji uczestniczyło około 40 osób, m.in. właściciele gospodarstw ekologicznych z woj. mazowieckiego oraz doradcy z tego samego regionu, a także przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział w Radomiu.

Uczestnicy zwiedzali również pola doświadczalne ze starymi odmianami zbóż. Poletka te są utrzymywane w gospodarstwie demonstracyjnym Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział w Radomiu w ramach umowy z Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB w celu propagowania dawnych odmian roślin rolniczych.