logo ihar

Aktualności

Konferencja EUCARPIA Genetic Resources 2017, 8–11 maja 2017, Montpellier, Francja

Zadania: 1.2, 1.4 i 1.6

W dniach 8 – 11 maja, we francuskim Montpellier, odbyła się konferencja Europejskiego Towarzystwa Badań nad Hodowlą Roślin,

EUCARPIA Genetic Resources 2017, Crop diversification in a changing world:

Mobilizing the green gold of plant genetic resources.

Zróżnicowanie roślin użytkowych w zmieniającym się świecie – mobilizacja “zielonego złota” roślinnych zasobów genowych

Konferencja została zorganizowana przez Sekcję Zasobów Genowych EUCARPIA, przy współpracy Europejskiego Programu Współpracy dla Roślinnych Zasobów Genowych (ECPGR)

Wykłady w czasie konferencji zostały podzielone na cztery tematyczne sesje plenarne:

 • PGR conservation – in nature, in production systems and in genebanks
  Ochrona roślinnych zasobów genowych – w naturze, w systemach produkcji i w bankach genów
 • Breeding for diverse farming systems – the roles of the formal and informal sectors
  Hodowla dla zróznicowanych systemów uprawy – role formalnych i nieformalnych sektorów
 • Collaborative approaches in plant breeding – public–private partnerships and participatory approaches
  Podejście kooperacyjne do hodowli roślin – partnerstwo publiczno-prywatne i praktyki partycypacyjne
 • Marketing diversity – enhancing the enabling environment for crop diversification
  Różnorodność marketingowa – poprawa warunków sprzyjających dywersyfikacji upraw

Część konferencji stanowiły także sesje warsztatowe:

 • Valuing plant genetic diversity – what are the costs and benefits of PGR conservation and use?
  Wycena różnorodności genetycznej roślin – jakie są koszty i korzyści z użytkowania i zachowania roślinnych zasobów genowych?
 • The in situ–ex situ conundrum – can we move to a truly integrated approach?
  Zagadka in situ–ex situ – czy możemy przejść do prawdziwie zintegrowanego podejścia?
 • Searching for diversity – how can information flow be streamlined to improve access to PGR?
  Poszukiwanie różnorodności – jak można usprawnić przepływ informacji w celu poprawy dostępu do PGR?
 • Accessing plant genetic diversity – what are the obstacles and how can they be overcome?
  Dostęp do różnorodności genetycznej roślin - jakie są przeszkody i jak można je przezwyciężyć?

Strona konferencji: https://symposium.inra.fr/eucarpiageneticresources2017/

Na tej stronie będą wkrótce dostępne także streszczenia wykładów i plakatów.

Pracownicy KCRZG przedstawili następujące plakaty:

 • w ramach zadania 1.2:

Jerzy H. Czembor i Maja Boczkowska

Molecular methods for identification of Avena species in collection of National Centre for Plant Genetic Resources, Radzików, Poland

Molekularne metody identyfikacji gatunków z rodzaju Avena w kolekcji krajowego Centrum roślinnych Zasobów Genowych, Radzików, Polska

Bartłomiej Płonkowski i Jerzy H. Czembor

„The oat collection in Polish National Centre for Plant Genetic Resources”

Kolekcja owsa w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

Włodzimierz Majtkowski i Bartosz Tomaszewski

Genetic resources of minor grass species collected in the National Centre for Plant Genetic Resources in Radzików, Poland
Zasoby genowe gatunków traw marginalnych w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie

 • w ramach zadania 1.4:

Grzegorz Gryziak

„Modern solutions for accessions safety and quality in the Polish genebank in IHAR Radzików”

Nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa i jakości obiektów w polskim banku genów w IHAR Radzików

 • w ramach zadania 1.6:

Grzegorz Kloc, Denise F. Dostatny i Dorota Dziubińska

„Prospects for coming back of landraces from genebank to the crop fields“

Perspektywy powrotu dawnych odmian roślin rolniczych z banku genów do upraw