logo ihar

Aktualności

47 Międzynarodowa Konferencja Biometryczna

W dniach 10-14 wrzesień 2017 w Kirach koło Zakopanego odbyła się,
47 Międzynarodowa Konferencja Biometryczna.

PROGRAM KONFERENCJI

BIOMETRIA to dyscyplina naukowa zajmująca się zastosowaniami metod matematycznych i statystycznych w rozwiązywaniu problemów biologicznych, w szerokim tego słowa znaczeniu, a zwłaszcza w planowaniu i analizie eksperymentów. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z lat 30-tych XIX wieku. Za „ojca chrzestnego” biometrii uważa się angielskiego przyrodnika Francisa Galtona (1822-1911), który uznał biometrię za nowy obiecujący kierunek w nauce.

Konferencja jest cyklicznym spotkaniem naukowców i praktyków wykorzystujących statystykę do porządkowania danych ich klasyfikacji i analizy wyników.

Celem konferencji było dokonanie przeglądu zakończonych i obecnie prowadzonych prac z zakresu wykorzystania osiągnięć biometrii, statystyki teoretycznej i eksperymentalnej w badaniach biologii molekularnej, biochemii, fitopatologii, fizjologii oraz innych dyscyplinach nauk biologicznych w praktycznej hodowli roślin i doświadczalnictwie.

Zaprezentowano 30 referatów oraz 14 posterów.

W ramach zad.2.9. w celu: „Wyodrębnienie źródeł genetycznych o wysokiej plenności i wartości rolniczej jako materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa” zaprezentowano wyniki badań w pracy pt.: „One and multi-variable characterization of spring barley (Hordeum vulgare L.) cultivars grown in Smolice Plant Breeding and tested in field-based breeding experiments in 2016” autorów:

Tadeusza Śmiałowskiego i Dariusza R. Mańkowskiego z Zakładu Nasiennictwa i Nasionoznawstwa IHAR-PIB w Radzikowie oraz Anny Cieplickiej z Hodowli Roślin Smolice gr. IHAR, Oddziału w Bąkowie.

Pracę prezentował Tadeusz Śmiałowski.
2017-09-19.


Tadeusz Śmiałowski